NOVĚ - ZDARMA poštovné u objednávek nad 999 Kč

Obchodní podmínky

Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.tahiti-tiare.cz.
Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je PEOPSADT s.r.o., s místem podnikání Teplická 1246, 753 01 Hranice, DIČ: CZ04556267, IČO: 04556267, zapsána u Krajského soudu Ostrava, C 64115, a kupujícího.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel.

 

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Prodávající / dodavatel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující / spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
Kupující / nikoli spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
Uzavření kupní smlouvy – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

 

Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je zboží uvedené v objednávce. Rozměry, složení a ostatní údaje uvedené na webových stránkách Tahiti-tiare.cz, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců.

Firma PEOPSADT s.r.o. a jí provozovaný internetový obchod Tahiti-tiare.cz, se zavazuje, že svým odběratelům budou dodávat jen zboží, které je v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží.

 

Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách
Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačními podmínkami a že s nimi souhlasí.
Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy.
Smlouva je uzavírána v jazyce českém. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.
Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační podmínky, jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.


Storno objednávky
Storno objednávky je možné e-mailem. Ze strany nakupujícího lze objednávku stornovat do doby vyřízení, tedy než prodávající odevzdal zboží k přepravě kupujícímu. Poštovné není součástí kupní ceny a je účtováno na základě uskutečnění expedice zboží (předání zboží k dopravě). V případě pozdějšího zrušení objednávky má prodávající nárok na náhradu škody, odpovídající prokazatelným nákladům za poštovné. Tím není dotčen nárok spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez jakékoli sankce v zákonné 14denní lhůtě (viz níže).

Ze strany prodávajícího lze stornovat celou objednávku či její část v případě, kdy zboží bylo již v době podání objednávky vyprodáno a prodávající Tahiti-tiare.cz nejsou již schopni zboží zajistit, tyto případy jsou ovšem zcela výjimečné. O stornu ze strany Tahiti-tiare.cz jste informováni bezodkladně emailem.

Ze strany prodávajícího lze stornovat celou objednávku, pokud byla odeslána s požadavkem na platbu předem (bankovním převodem) a nebyla uhrazena do 10ti pracovních dnů od jejího odeslání.


Cena
Všechny ceny jsou uvedeny jako koncové. Součástí dodávky je řádný daňový doklad. Veškeré ceny, včetně akčních, platí do odvolání nebo vyprodání zásob. Pokud máte zboží objednané, platí cena, za kterou jste objednali bez ohledu na změny.

Výjimečné situace: Pokud se z důvodu náhlé změny kursu CZK vůči EUR nebo neočekávané změny obchodních podmínek výrobce nebo distributora daného produktu na českém trhu neočekávaně a výrazně změní cena nebo možnosti dodání produktu, je dodavatel oprávněn odmítnout plnění automaticky potvrzené objednávky.


Platební podmínky
Za všechny dodávky platí objednatel

  • předem (bankovním převodem),
  • bankovní kartou online prostřednictvím platební brány Shoptet Pay
  • nebo při převzetí zboží hotově (dobírkou).

 

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list.
V případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen v dohodnuté době zajistit dodání vybraného zboží, prodávající neprodleně vrátí plnění zákazníkovi dohodnutým způsobem. Lhůta je závislá na způsobu vrácení (převodem, poštovním převodem).

Dodací podmínky v České Republice
Objednané zboží Vám zašleme nejpozději do deseti pracovních dnů. Je-li všechno zboží uvedené v objednávce skladem, objednávku doručíme nejpozději do 3 pracovních dnů. V případě platby předem – převodem na účet, čekáme na připsání příslušné částky, než zboží odešleme.
V případě, že objednané zboží nebude možné dopravci předat do deseti pracovních dnů od obdržení objednávky, budeme Vás o tomto informovat. V takovém případě má kupující právo od smlouvy odstoupit.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce. Kupující je povinen objednané zboží převzít. V případě, že kupující zboží z důvodů na jeho straně nebo bez uvedení důvodů nepřevezme, povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu zboží zaniká. Kupující je však povinen uhradit prodávajícímu náklady vzniklé na dopravu zboží ke kupujícímu.

V případě, že kupující požaduje po prodávajícím, aby tento opětovně zaslal objednané zboží, uhradí kupující prodávajícímu 80 Kč za opětovné zaslání nezávisle na výši objednávky. Opětovné zaslání se provádí pouze při platbě předem.

Kupující je povinen dodané zboží a připojenou fakturu a dodací list po jejich převzetí prohlédnout a případné vady a neshody se skutečným stavem zboží bez zbytečného odkladu písemně oznámit prodávajícímu. V oznámení je kupující povinen specifikovat vady.

Převzetí zásilky od dopravce:
Při přebírání zboží je kupující povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému.
V případě shledání porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít a sepsat s dopravcem reklamační protokol!
Převzetím zásilky kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. Faktura sloužící zároveň i jako daňový doklad je přiložena k zásilce.

Cena dopravy zboží
Zásilky jsou expedovány Doporučenou zásilkou prostřednictvím České pošty. Tato forma zaslání umožňuje kupujícímu i prodávajícímu sledovat, kde se zrovna zásilka nachází.
Doručení je vždy do druhého pracovního dne od předání zboží přepravci, v závislosti na čase objednávky.
Při dopravě Českou poštou - pokud nebudete na adrese uvedené v objednávce k zastižení, můžete zboží vyzvednout na nejbližší poště. POZOR, doba uložení na poště je 7 kalendářních dnů.

Cena dopravného:

Pro ceny dopravného aplikujeme výhradně tarify České pošty, bez jakýchkoliv dalších poplatků.

V návaznosti na nový aktuální ceník České pošty platný od 15. 4. 2022, jsou výjimkou doporučený balíček a balík do ruky, u kterých je stanovené poštovné průměrné výše v závislosti na hmotnosti a velikosti zásilky.

Doporučené psaní – Česká pošta

0 – 50 g: 50 Kč

51 g – 100 g: 58 Kč

101 g – 500 g: 60 Kč

501 g – 1 kg: 66 Kč

1,001 kg – 2 kg: 72 Kč

Doporučený balíček – Česká pošta

S (do 35 cm): 99 Kč

M (do 50 cm): 119 Kč

L (do 60 cm): 129 Kč

Doporučené psaní dobírkou – Česká pošta

0 – 50 g: 109 Kč

51 g – 100 g: 117 Kč

101 g – 500 g: 119 Kč

501 g – 1 kg: 125 Kč

1,001 kg – 2 kg: 131 Kč

Doporučený balíček dobírkou – Česká pošta

S (do 35 cm): 158 Kč

M (do 50 cm): 178 Kč

L (do 60 cm): 188 Kč

Balík do ruky – Česká pošta

S (do 35 cm): 119 Kč

M (do 50 cm): 149 Kč

L (do 100 cm): 199 Kč

XL (do 200 cm): 349 Kč

Balík do ruky dobírkou – Česká pošta

S (do 35 cm): 178 Kč

M (do 50 cm): 208 Kč

L (do 100 cm): 258 Kč

XL (do 200 cm): 408 Kč

Doporučená zásilka do zahraničí – Česká pošta

0 – 50 g: 106 Kč

51 g – 100 g: 133 Kč

101 g – 250 g: 177 Kč

251 g – 500 g: 220 Kč

501 g – 1 kg: 321 Kč

1,001 kg – 2 kg: 498 Kč

Doporučená zásilka do zahraničí dobírkou – Česká pošta

0 – 50 g: 165 Kč

51 g – 100 g: 192 Kč

101 g – 250 g: 236 Kč

251 g – 500 g: 279 Kč

501 g – 1 kg: 380 Kč

1,001 kg – 2 kg: 557 Kč

Standardní balík do zahraničí – Česká pošta

0 – 1 kg: 225 Kč

1,001 kg – 2 kg: 230 Kč

2,001 – 4 kg: 240 Kč

4,001 – 6 kg: 250 Kč

6,001 – 8 kg: 260 Kč

8,001 – 10 kg: 270 Kč

10,001 – 12 kg: 335 Kč

12,001 – 14 kg: 347 Kč

14,001 – 16 kg: 359 Kč

16,001 – 18 kg: 371 Kč

18,001 – 20 kg: 383 Kč

Standardní balík do zahraničí dobírkou – Česká pošta

0 – 1 kg: 284 Kč

1,001 kg – 2 kg: 289 Kč

2,001 – 4 kg: 299 Kč

4,001 – 6 kg: 309 Kč

6,001 – 8 kg: 319 Kč

8,001 – 10 kg: 329 Kč

10,001 – 12 kg: 394 Kč

12,001 – 14 kg: 406 Kč

14,001 – 16 kg: 418 Kč

16,001 – 18 kg: 430 Kč

18,001 – 20 kg: 442 Kč

 

Záruka vrácení peněz – právo na odstoupení od smlouvy
Byla-li smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (např. internet), má spotřebitel právo dle § 53 odst. 7 Obč.Z. od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění (dodání zboží). V takovém případě musí být odstoupení od smlouvy nejlépe spolu s vráceným zbožím doručeno prodávajícímu nejpozději čtrnáctý den od doručení zboží.
Zboží je třeba doručit kompletní, pokud je to možné, spolu s původním obalem, nepoškozené a nejevící známky užívání, spolu s dokladem (jeho kopií) prokazujícím koupi zboží u prodávajícího. V případě, kdy by vracené zboží bylo poškozené, nekompletní, částečně spotřebované apod., vyhrazujeme si právo uplatnit odpovídající kompenzaci za snížení hodnoty vracené věci. Tím není dotčen nárok spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez jakékoli sankce.
Pokud spotřebitel takto od smlouvy odstoupí, vrátíme mu částku odpovídající kupní ceně nejpozději do 14 dnů od odstoupení kupujícího od smlouvy. Součástí kupní ceny patří náklady na dopravu, které spotřebitel zaplatil spolu s kupní cenou zboží.
Vrácení zboží formou dobírky nebude naším obchodem přijato, doporučujeme jeho zaslání formou balíku. Kupující nemá nárok na náhradu poštovného spojeného s vrácením zboží zpět prodávajícímu.
Projev vůle odstoupit od smlouvy lze učinit pouze písemnou formou, aby bylo zřejmé, že využíváte svého práva, neboť zaslání samotného zboží zpět nelze automaticky považovat za projev vůle odstoupit od smlouvy. V odstoupení od smlouvy uveďte vaše kontaktní údaje (jméno a příjmení, adresa, telefonní kontakt) a zašlete kopii dokladu o koupi.

Zboží v případě požadavku výměny, odstoupení od smlouvy nebo reklamace je třeba zaslat na adresu uvedenou na faktuře a informace o požadavku na výměnu, reklamaci či odstoupení od smlouvy na emailovou adresu uvedenou v sekci Kontaktujte nás na stránkách www.tahiti-tiare.cz.

 

Rozpor s kupní smlouvou
Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.
Pokud předmět koupě není ve shodě s kupní smlouvou (rozpor s kupní smlouvou dle §616 občanského zákoníku), má kupující právo, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl předmět koupě do stavu, který bude odpovídat kupní smlouvě. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny předmětu koupě nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.


Záruka a reklamace
Záruka začíná běžet dnem převzetí výrobku spotřebitelem. Na zboží je poskytována záruka 24 měsíců. Prodejce odpovídá za všechny vady výrobku, které má zboží při převzetí kupujícím nebo které se objeví v průběhu záruční doby. Záruka se nevztahuje na vady, pokud byly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením, běžným opotřebením nebo vyšší mocí (např. živelné události).

Spotřebitel při uplatnění záruky má:
• jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy:
• jde-li o vadu neodstranitelnou bránící rádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
• jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití
• jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

Kupující je povinen při reklamaci v rámci zákonné záruky prokázat uzavření kupní smlouvy, nejlépe za pomoci dokladu o koupi.

Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČO, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu.

Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnu ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Prodávající spotřebiteli vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, popř. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Před tím, než nám pošlete zboží k reklamaci, nejprve nás informujte na e-mail:
kontakt@tahiti-tiare.cz.


V e-mailu uveďte:
a) který výrobek reklamujete a popis problému, který se vyskytl
b) číslo objednávky, které je zasíláno společně s potvrzením objednávky v informačním e-mailu při objednání zboží a nebo je uvedeno ve výpisu objednávek na www.tahiti-tiare.cz po přihlášení.

Reklamované zboží zasílejte poštou na adresu: PEOPSADT s.r.o. Tahiti-tiare.cz, Teplická 1246, 753 01 Hranice na Moravě.
Reklamované zboží musí být ve vhodném obalu, aby nehrozilo jeho poškození při přepravě.

Do zásilky přiložte průvodní dopis, ve kterém uveďte z jakého důvodu výrobek reklamujete. Dále přiložte do zásilky kopii faktury.
Dále v průvodním dopise uveďte, jakým způsobem máme postupovat v případě uznání reklamace, tedy zda požadujete výměnu zboží, nebo vrácení peněz. V případě žádosti o vrácení peněz uveďte číslo účtu, na který máme danou částku převést.
Nezapomeňte ani na kompletní kontaktní údaje, vč. emailu a telefonního čísla, abychom Vás mohli o postupu reklamace dobře a průbežně informovat.

Náklady na dopravu reklamovaného výrobku k nám Vám budou zpětně uhrazeny v případě uznání reklamace. Každou reklamaci vyřizujeme bez zbytečného odkladu a o jejím průběhu zákazníka informujeme. Reklamační protokol je zaslán zákazníkovi emailem do 7 dnů od přijetí reklamace.
V žádném případě nezasílejte reklamované zboží na dobírku. Takové zásilky nebudeme přebírat.


Ochrana osobních údajů
Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků užíváme výhradně pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného splnění smlouvy) a neposkytujeme je třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, které jsou nutné pro bezproblémové doručení zboží. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.


Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách Tahiti-tiare.cz v den odeslání elektronické objednávky.
Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky.
Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené v těchto podmínkách se řídí právní úpravou občanského zákoníku.

Obchodní podmínky jsou platné s účinnosti od 01.10. 2022.

 

Vaše Tahiti-tiare.cz